Tashlich 5775

Sinai students at Caesar’s Bay; Tahslich ceremony. Photographs by Leon Banil.

IMG_2170

IMG_2173

IMG_2176

IMG_2179

IMG_2180

IMG_2181

IMG_2182

 

IMG_2171